Projektering

Projektering

En del av byggnadsprocessen handlar om projektering, genom att ha vissa riktlinjer blir det lättare att följa upp arbetet och säkerställa dess kvalitet. Projektering handlar om att verkställa bland annat byggnader och lokaler för olika typer av verksamhet. Under projekteringsprocessen fattas flera viktiga beslut som lägger grunden för byggnadsprocessen vilket är varför du bör kontakta en expert.

Vad är projektering och vad innebär projekteringsprocessen?

Planering omfattar byggande av byggnader och anläggningar för olika typer av företag. När behovet av lokaler har identifierats är nästa steg i processen att se till att lokalerna kan skapas efter önskemål. Dessa inkluderar att lägga grunden för arbetet, hitta relevant information om byggnaden, skissa lokalerna och undersöka vad byggnaden behöver för att passa in i sin miljö. Syftet med planeringen är att ge både fastighetsägaren och kunderna information om det arbete som ska utföras, vilket kommer att ligga till grund för aktörerna, till exempel i planeringen och genomförandet av projektet. Dokumentationen ska också användas för kommunikation med myndigheterna, som kan användas av myndigheterna, bland annat för deras utredningar.

Projekteringsprocessen är ett av stegen i byggprocessen. Innan projekteringsprocessen inleds sker det vanligtvis en försäljning, där byggnaden till exempel säljs som en idé till en intressent eller annan aktör. Detta görs genom att lägga till mer tydlighet om projektet och de uppgifter som ska utföras. Ju längre planeringen har blivit, desto mer solid är det - vilket innebär att projektet lättare kan genomföras genom att följa projektplanen, men också desto svårare är det att genomföra förändringar, till exempel.

Under projekteringsprocessen fattas många olika typer av beslut som kan påverka både operativa aspekter, men också projektet som helhet. I de tidiga stadierna av projekteringsprocessen fattas redan ett antal beslut när man undersöker det arbete som ska utföras. Beslut som fattades vid den tiden kan omfatta design, storlek, teknisk standard och liknande. De beslut som fattas används sedan som grund för att definiera projektmålen.

Risker måste också identifieras och analyseras i projekteringsprocessen. Risker kan påverka många olika områden som säkerhet, hälsa, kundaktiviteter, byggnadshantering, byggande och rivning etc. Planeringen fortsätter tills systemfasen är klar, vilket ofta är förknippat med arbetets slutförande. För att slutföra designen som planerat är det viktigt att alla beslut som tas under projekteringsprocessen fattas i rätt ordning och vid rätt tidpunkt, eftersom det påverkar design- och arbetsprocesserna. Underlåtenhet att fatta beslut i tid kan bland annat leda till att projektet inte avslutas som planerat och kan medföra ytterligare kostnader.

Hur går projekteringsprocessen till?

Projekteringsprocessen består av två huvudfaser: startfasen och projekternigsskedet. Inledningsvis utförs behovsbedömning och programmering och systemdokument, mallar och huvuddokument skapas. Sedan går du in i planeringsfasen, som består av byggdokumentation, byggtillståndsprocessen och anbudsdokumentationen.