Kontrollansvarig

Uppdrag som kontrollansvarig, certifiering Rise nivå N

Kontrollansvarig är motsvarande kvalitetsansvarig och i regel ska det finns en kontrollansvarig vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

När är regulatorn ansvarig? Förfaranden som kräver bygglov, rivning, mark eller tillstånd eller förklaringar bör i allmänhet ha en (eller flera) inspektörer. Som alltid finns det inga regler utan undantag. Så även när det gäller moderatorer. Det finns inget behov av en controller i vissa enkla procedurer, dvs i relativt komplicerade fall där utvecklaren anses kunna uppfylla sina skyldigheter utan stöd av styrenheten. Om du inte är säker på om en controller behövs för ditt projekt, kontakta kommunen (byggnadskommitté). De har ett slutligt beslut om åtgärden kräver en registeransvarig eller inte (kräver ett bygglov eller anmälan) I byggnadstillståndets beslut ska byggnadskommittén ange om det ska finnas en handledare och i så fall vem eller vem som är ansvarig för tillsynen.

Vad gör en kontrollansvarig?

Kapitel 10, paragraf 11 i plan- och bygglagen återges den kontrollansvariges uppgifter i en lista.

En kontrollansvarig ska:

1. Hjälpa byggherren att föreslå en kontrollplan och ta fram denna
Under rivningsarbetet - bistå i inventeringen av både farligt och icke-farligt avfall.
2. Se till att kontrollplanen och alla tillämpliga föreskrifter och villkor följs och att nödvändiga inspektioner utförs.
3. Vid avvikelser från de regler eller villkor som anmälts av byggnadskommittén ska inspektören underrätta byggaren och, i förekommande fall, byggnadskommittén.
4. Delta i tekniska förhandlingar, inspektioner och andra inspektioner samt på arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen.
5. Dokumentera sitt besök och notera alla fynd som kan vara användbara i utvärderingen inför slutbeskedet.
6. Skriva ett uttalande till byggherren och byggnadsnämnden som grund för det slutbeskedet och om övervakaren avgår, meddela byggnadskommittén.