Byggledning

Byggledning

Som byggledare är vi med under både det inledande skedet under byggprocessen men även under produktionsfasen. Detta för att efteråt kunna följa upp kontrakt. Under byggskedet är vi med och sköter saker som organisering, administrering, planering, samordning, styra upp byggprocessen och ha kontakt med olika personer samt aktörer.

Vad innebär det?

Byggnadshantering innebär att hantera ett byggprojekt under implementeringsfasen. Detta inträffar efter att byggprojektet delvis eller helt har planerats i tidigare skeden.
Byggnadshantering säkerställer att byggnadens praktiska arbete görs och utförs på ett sätt som är lämpligt för projektet. Byggledningen ansvarar för att organisera, hantera, planera, samordna och styra byggprocessen och för kommunikation mellan de olika aktörerna. Byggnadshantering är skickligheten att hantera ett byggprojekt

En byggnadschef är billig i båda de tidiga stadierna av byggprocessen, men särskilt i produktionsfasen så att han senare kan övervaka kontrakten. Bland annat är fastighetsförvaltaren närvarande under upphandlingsprocessen och deltar i beredningen av nödvändiga byggdokument. Under själva byggfasen deltar de också i bland annat organisation, ledning, planering, samordning, byggprocesskontroll, kommunikation med olika personer och aktörer och efter övervakning av kontrakt, inklusive organisation, ledning, planering, samordning, övervakning av kontrakten och att alla områden är säkra.

Antalet huschefer i ett projekt beror huvudsakligen på projektets storlek. I mindre projekt är det vanligt att vi bara har en byggnadschef, medan större, större eller komplexa projekt kan kräva mer.

Byggprojekt kräver inte anställning av en byggnadschef, varken för ny produktion eller för ombyggnad, men i många fall kan det anses nödvändigt att bara ha en byggnadschef tillgänglig. Detta beror delvis på att byggnadschefen i många fall kan säkerställa underlättandet av kvalitetssäkring på olika nivåer, vilket gynnar både projektet och dess slutresultat.